Polityka prywatności

Dobrze Cię tu widzieć, 

traktuję Twoje dane oraz ich ochronę bardzo odpowiedzialnie i poważnie. Bardzo proszę o zapoznanie się z dokumentem przygotowanym dla Ciebie. Zawarte w nim są zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystania plików cookies i innych technologii śledzących w związku z korzystaniem z tej strony internetowej.

Moja działalność będzie się rozwijać, a razem z nią rozwijać się będzie ta strona internetowa oraz dokument, który właśnie czytasz. Wobec powyższego zachęcam do zaglądania do zakładki na mojej stronie, w której jest umieszczony ten dokument tak często, jak to tylko możliwe.

Dla Twojej wygody na początku dokumentu podaję informacje o aktualizacji Polityki Prywatności i Plików Cookies.

Podstawowe informacje: 

 1. Administratorem danych jest Katarzyna Izabela Syrówka prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Katarzyna Syrówka, ulica Geodezyjna 84a/5, 03 – 290 Warszawa, NIP: 5221879217, REGON: 015653874.
 2. Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych. Z Administratorem można się skontaktować pisemnie na adres siedziby Administratora, wskazany w pkt.1 (z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”); lub na adres poczty elektronicznej: daneosobowe@syrowka.pl.
 3. Proszę pamiętać, że kontaktując się ze mną poprzez pocztę e-mail, czy zapisując się do newslettera w każdej z tych sytuacji przekazujesz mi swoje dane osobowe na przykład: imię oraz adres poczty e-mail.
 4. Ze swojej strony zapewniam, że dokładam wszelkiej staranności, aby przekazane mi dane były bezpieczne.
 5. Wszędzie tam, gdzie przetwarzanie danych wymaga zaangażowania zewnętrznych dostawców gwarantuję, że świadomie dobieram podmioty, z którymi współpracuję, aby zapewnić odpowiedni standard bezpieczeństwa przekazanych mi danych.

Obowiązujące zasady:  

 1. Korzystanie z mojej strony internetowej jest dobrowolne. Nie jesteś w żaden sposób zmuszana/ zmuszany do przekazania mi danych osobowych. Jednakże nieprzekazanie pewnych informacji może wiązać się z brakiem możliwości wykonania danej usługi i osiągnięcia określonego celu, np. skontaktowania się ze mną za pośrednictwem poczty e – mail lub zapisu do newslettera.
 2. Ta strona internetowa, podobnie jak wiele innych stron, wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania. W dalszej części wskazuję dokładnie jak działają pliki cookies i jakie to ma dla Ciebie znaczenie.
 3. Korzystam z narzędzi analitycznych, takich jak Google Analytics, które zbierają anonimowe informacje na temat odwiedzin mojej strony, np. czasu spędzonego na mojej stronie lub odwiedzonych zakładek oraz narzędzi marketingowych,  które umożliwiają mi optymalizację kampanii reklamowych. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics.

Dane osobowe: 

 1. Wiem, że dane osobowe są cennym kapitałem. Mam także świadomość zagrożeń wynikających z przetwarzania danych osobowych poprzez korzystanie z sieci Internet. Dołożyłam jednak wszelkich starań, aby zapewnić odpowiedni sposób ochrony Twoich danych oraz ich bezpieczeństwa.
 2. Zapewniam, że dane osobowe są przetwarzane przeze mnie z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnionych.
 3. Już na tym etapie muszę Cię poinformować, że nie wszystkie uprawnienie będą Ci przysługiwać bezwzględnie i w stosunku do wszystkich czynności związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Nie wynika to z mojej złej woli, lecz z przepisów prawa.

Przetwarzanie danych: 

 1. Dane osobowe przekazywane przez Ciebie w ramach prowadzonej przeze mnie działalności mogą być przetwarzane w niżej wskazanych celach i na następujących postawach prawnych:
CEL PODSTAWA PRZETWARZANIA I INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH 
Obsługa pocztyWysyłając do mnie wiadomość przekazujesz mi swój adres e-mail oraz inne dane zawarte w treści wiadomości.  Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać ze mną kontakt. Dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Tobą. Podstawą przetwarzania w tym przypadku jest art. 6 ust. 1 lit. a, RODO, czyli Twoja zgoda wynikająca z zainicjowania kontaktu. Pamiętaj proszę, że Twoje dane będą przetwarzane także po zakończeniu kontaktu ze mną. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Tworzenie rejestrów czynności przetwarzania danych i ewidencji wynikających z RODOJest to obowiązek wynikający z przepisów prawa – art. 6 ust. 1 lit. c, RODO oraz wynikający z treści art. 6 ust. 1 lit. f, RODO, czyli mojego jako administratora tej strony prawnie uzasadnionego interesu.
Analizowanie danych zbieranych automatycznie przy korzystaniu ze strony internetowej W tym wypadku dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadnionego interesu administratora.
Wykorzystanie cookies na stroniePodstawą jest Twoja zgoda. Zgoda jest przez Ciebie udzielona jeszcze przed pełnym załadowaniem strony internetowej.
Zarządzanie stroną internetową i innymi stronami/grupami na zewnętrznych platformach np. FacebookJest to moje uprawnienie jako administratora Twoich danych realizowane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f, RODO – prawnie uzasadniony interes administratora oraz Twoja zgoda w przypadku np. dołączenia do grupy na Facebooku.
Archiwalnym i dowodowym, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktówJest to mój jako administratora danych osobowych prawnie uzasadniony interes, zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
Księgowym/rachunkowym Jest to obowiązek wynikający z przepisów prawa, w celu wystawienia faktury VAT lub innego dokumentu na podstawie, którego dokonuję rozliczeń – art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Wysłanie Newslettera W celu wysłania Ci newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a – Twojej zgody udzielonej mi tuż przed zapisaniem się na mój newsletter oraz w celu realizacji marketingu bezpośredniego kierowanego do Ciebie, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli mojego jako administratora prawnie uzasadnionego interesu.
Zarządzanie kontem i rejestracja Użytkownika Poprzez założenie konta podajesz mi swoje dane tj. imię i nazwisko, adres rozliczeniowy, adres e-mail, numer NIP. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia zamówienia.Cel przetwarzania: wykonanie umowy zawieranej poprzez złożenie zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wystawienia faktury (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), uwzględnienia faktury w dokumentacji księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz w celach archiwalnych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).Dane o zamówieniach będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji zamówienia, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Ponadto, po upływie tego terminu, dane nadal mogą być przez nas przetwarzane w celach archiwalnych statystycznych, w szczególności w celu identyfikacji klienta powracającego.
Złożenie zamówienie i wykonanie umowy sprzedaży  Poprzez złożenie zamówienia podajesz mi dane niezbędne do realizacji zamówienia, tj. Twoje imię i nazwisko, adres e-mail, numer NIP. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia zamówienia.Dane przekazane nam w związku z zamówieniem, przetwarzane są w celu wykonania umowy zawieranej poprzez złożenie zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wystawienia faktury (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), uwzględnienia faktury w dokumentacji księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz w celach archiwalnych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).Dane o zamówieniach będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji zamówienia, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Ponadto, po upływie tego terminu, dane nadal mogą być przez nas przetwarzane w celach archiwalnych, statystycznych, w szczególności w celu identyfikacji klienta powracającego.W przypadku danych o zamówieniach niektóre z praw nie będą Ci przysługiwać np. nie możesz sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych zawartych w fakturach.
Realizacja reklamacji, odstąpienia od umowy Jeżeli składasz reklamację lub odstępujesz od umowy, to przekazujesz dane osobowe zawarte w treści reklamacji lub oświadczeniu o odstąpieniu od umowy, które obejmuję imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, numer rachunku bankowego. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by złożyć reklamację lub odstąpić od umowy.Dane przekazane mi w związku ze złożeniem reklamacji lub odstąpieniem od umowy wykorzystywane są w celu realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia od umowy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), a następnie w celach archiwalnych, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).Dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia. Reklamacje oraz oświadczenia o odstąpieniu od umowy mogą być ponadto archiwizowane w celu możliwości wykazania w przyszłości przebiegu procesu reklamacyjnego lub odstąpienia od umowy.W przypadku danych przekazanych w procesie złożenia reklamacji lub odstąpienia od umowy niektóre z praw nie będą Ci przysługiwać zawsze i w każdych warunkach.

Twoje prawa:  

 1. RODO przyznaje następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych:
 1. Prawo dostępu do informacji i obowiązek informacyjny – oznacza, że każda osoba, której dane są przetwarzane na prawo wiedzieć co się z jej danymi osobowymi się dzieje. Między innymi w tym celu została stworzona Polityka Prywatności, którą właśnie czytasz.
 2. Prawo dostępu do danych osobowych – oznacza, że jeśli ja jako administrator Twoich danych otrzymam od Ciebie żądanie dostępu do Twoich danych to mam obowiązek udzielić Ci takiej informacji. Swoje obowiązki w tym zakresie jako administrator danych mam wykonać niezwłocznie, nie później niż w ciągu miesiąca. Jeśli w tym terminie będzie to niemożliwe, to mam obowiązek poinformować Cię przynajmniej czy przetwarzam Twoje dane i mogę wtedy przedłużyć termin na kompletną odpowiedź na Twoje żądanie o dwa miesiące.
 3. Prawo do sprostowania danych osobowych– oznacza, że możesz żądać ode mnie abym jako administrator Twoich danych sprostował dane nieprawidłowe lub uzupełnił dane niekompletne.
 4. Prawo do usunięcia danych osobowych, prawo do bycia zapomnianym – oznacza, że możesz domagać się ode mnie jako od administratora Twoich danych osobowych ich usunięcia, poinformowania przeze mnie osoby, którym Twoje dane zostały przekazane o ich usunięciu, masz także prawo domagać się aby Twoje dane, które zostały przeze mnie upublicznione podlegały usunięciu także przez innych administratorów. Jako administrator Twoich danych mam też obowiązek na Twoje żądanie poinformować Cię, którym odbiorcom przekazane zostały Twoje dane, które podlegają usunięciu.
 5. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych– oznacza, że możesz domagać się ode mnie ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Dzieję się tak na przykład gdy nie zgadzasz się z prawidłowością przetwarzanych danych albo kiedy uznasz, że nie potrzebujesz już danych do celów przetwarzania.
 6. Prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych – oznacza, że możesz sprzeciwić się temu, aby Twoje dane były przetwarzane przeze mnie.
 7. Prawo do przenoszenia danych – oznacza, że możesz żądać ode mnie przekazania Twoich danych bezpośrednio wskazanemu innemu administratorowi.
 8. Prawo do wniesienie skargi – oznacza, że gdy tylko uznasz, że przetwarzanie przeze mnie Twoich danych narusza przepisy prawa możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Pamiętaj proszę, że nie każde z tych uprawnień będzie Ci przysługiwać zawsze i w każdych wypadku. Nie jest to przejaw mojej złej woli a natura przepisów prawa.

Odbiorcy danych osobowych: 

 1. Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom trzecim, z których usług korzystam w związku z prowadzeniem przeze mnie działalności polegającej na publikowaniu treści na moim blogu oraz sprzedaży produktów elektronicznych.
 2. Zapewniam jednak, że starannie dobieram podmioty, z którymi współpracuję lub z których usług korzystam i zawsze kieruje się zapewnieniem odpowiedniej ochrony danych.
 3. Z uwagi na korzystanie z usług Google, user.com czy też Vimeo Twoje dane mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) oraz Kanady. Informuję Cię jednak, że podmioty te gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych wymagany przez przepisy europejskie.
 4. Celem uporządkowania podmiotów, z których usług korzystam zostały one podzielone na dwie grupy. Pierwsza z nich to podmioty przetwarzające dane w obszarze Unii Europejskiej. Druga grupa to podmioty przetwarzające dane poza Unią Europejską.

a) Podmioty przetwarzające dane w obszarze Unii Europejskiej:

 • Zenbox Sp. z o.o.– serwis świadczący usługi utrzymania systemu informatycznego oraz hostingu, w celu przechowywania danych osobowych na serwerze oraz w celu korzystania z poczty elektronicznej;
 • Krajowy Integrator Płatności S.A.– platforma za pośrednictwem, które dokonywane są płatności w moim sklepie online, z którego korzystają kupujący w celu opłacenia dokonanego w sklepie zamówienia;
 • Usługi księgowe – firma wykonująca usługi księgowania w celu wystawienia dokumentu księgowego za zrealizowaną usługę, zrealizowania płatności oraz prowadzenia rozliczeń księgowych;
 • Pomoc techniczna– w celu uzyskania wsparcia technicznego w zakresie prowadzenia strony internetowej, obsługi serwera, poczty email.

b) Podmioty przetwarzające dane poza terytorium Unii Europejskiej:

 • user.com– dostawca usługi Newsletter;
 • Vimeo, Inc.– serwis umożliwiający osadzanie materiałów audiowizualnych na stronie;
 • Youtube by Google LLC –osadzanie materiałów audiowizualnych na moich stronach;

c) Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców zostały opisane w politykach prywatności niżej wskazanych:

Ponadto, jeśli bierzesz udział w organizowanym przeze mnie Kursie planowania i wdrożenia programu Talentowego w Organizacji w oparciu o wymagania akredytacji PMQA, Twoje dane są udostępniane:

 • EMCC Global – międzynarodowemu stowarzyszeniu non-profit, zapewniającemu akredytację zawodową coachingu i mentoringu. Udostępnianie odbywa się w celu wydania Tobie międzynarodowego certyfikatu potwierdzającego wzięcie udziału w Kursie planowania i wdrożenia programu Talentowego w Organizacji w oparciu o wymagania akredytacji PMQA, a także w celu utrzymania akredytacji.

Pliki cookies i inne technologie śledzące: 

 1. Ta strona internetowa, podobnie jak wiele innych, używa plików cookies.
 2. Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest informacja na temat stosowania plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.
 3. Pliki cookies to krótkie informacje tekstowe, zapisywane na urządzeniu, z którego korzystasz przeglądając strony internetowe.
 4. Mogą być one odczytywane przeze mnie („cookies” własne), które wykorzystuję w celu zapewnienia prawidłowego działania tej strony, a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzystam („cookies” zewnętrzne).
 5. Pamiętaj proszę, że masz prawo do zmiany ustawień cookies z poziomu swojej przeglądarki albo ich usunięcia.
 6. Moja strona internetowa wykorzystuje następujące technologie śledzące:
 • Wtyczki społecznościowe, takie jak: Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, Pinterest, YouTube, Vimeo;
 • Narzędzia analityczne i marketingowe takie jak: Google Analytic, Facebook Pixel, User.com

Logi serwera: 

 1. Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym znajduje się moja
 2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera, które obejmują na przykład adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z którego korzystasz.
 3. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi z serwisu i są wykorzystywane jako materiał pomocniczy służący do celów administracyjnych.
 4. Ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Newsletter – User.com: 

 1. Świadomie dobieram dostawców usług, z których korzystam tak aby zapewni Ci najwyższy poziom ochrony Twoich danych.
 2. Twoje dane tj. imię oraz Twój e-mail podane mi w formularzu zapisu na newsletter będą przetwarzane w celu wysłania newslettera.
 3. Dostawcą usługi newsletter jest User.com Sp. z o.o., ul. Grzybowska 87, 00-844 Warsaw, NIP: 5272791969, REGON: 366211058
 4. Podane przez Ciebie dane w formularzu zapisu na newsletter są podawane dobrowolnie, ale ich podanie jest niezbędne do wysłania Ci newslettera na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody oraz w celu wysłania Ci informacji o marketingu produktów własnych lub usług na podstawie mojego jako administratora uzasadnionego interesu (tj. art. 6 lit. f RODO) oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń w związku z wysyłką newslettera.
 5. Gwarantuję Ci, że Twoje dane będą przetwarzane do momentu wycofania przez Ciebie udzielonej zgody, wypisania się z newslettera lub do momentu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu.
 6. Mechanizm wypisania się z usługi newsletter nie jest skomplikowany i polega na kliknięcie w aktywny link z informacją „Wypisuję się z newslettera”lub inny o tym samym znaczeniu.
 7. Po skorzystaniu przez Ciebie z tego prawa i wypisaniu się z newslettera Twoje dane dotyczące subskrypcji usługi newslettera będą przechowywane przeze mnie przez okres 1 roku w celu konieczności obrony przed potencjalnymi roszczeniami i jest to mój uzasadniony jako administratora danych interes.
 8. Dane osobowe przekazane mi podczas zapisania się do newslettera mogę przekazywać następującym podmiotom: serwis świadczący usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dostawca usługi poczty elektronicznej, dostawca usługi newsletter.
 9. Twoje dane przekazane mi w związku z wysyłką newslettera mogą być przekazywane do Państw Trzecich.
 10. Tak jak w każdym przypadku, gdy przetwarzam Twoje dane posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych, otrzymywania ich kopii, prawo do sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienie sprzeciwu, prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 11. Pamiętaj jednak o tym, że w przypadku wycofania zgody na przetwarzanie danych ten fakt pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonałam na podstawie Twojej zgody przez jej wycofaniem.
 12. Masz także prawo wniesienie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy tylko uznasz, że przetwarzanie przeze mnie Twoich danych narusza przepisy prawa.

Wtyczki do serwisów społecznościowych 

 1. Strona internetowa, z której korzystasz zawiera wtyczki do następujących serwisów społecznościowych:
 • Facebook
 • Instagram,
 • Google
 • Pinterest
 • LinkedIN
 1. Poprzez wtyczkę możesz bezpośrednio połączyć się z moim profilem na wskazanych serwisach. Serwisy mogą wówczas uzyskać informacje, że odwiedzasz moją stronę ze swojego adresu IP.
 2. Informuję Cię, że jeżeli odwiedzasz moją stronę będąc jednocześnie zalogowanym na swoje profile społecznościowe, wówczas informacja o Twojej wizycie zostanie zarejestrowana w tych serwisach społecznościowych. Nawet jeżeli nie jesteś zalogowany serwisy społecznościowe są w stanie pozyskiwać informacje o Twoim adresie IP.
 3. Pragnę podkreślić, że serwisy społecznościowe nie przekazują mi informacji o gromadzonych danych i sposobie ich wykorzystania. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących prywatności na serwisach społecznościowych proponuję kontakt bezpośrednio z serwisami i zapoznanie się z ich Politykami Prywatności, które zostały podlinkowane w tym dokumencie.
 4. Jeżeli nie chcesz, aby serwisy społecznościowe pozyskiwały informacje dotyczące Twoich wizyt na mojej stronie to rekomenduję wcześniejsze wylogowanie się z portali społecznościowych.

Piksel Facebooka 

 1. Piksel Facebooka to fragment kodu umieszczony na stronie, który działa jak narzędzie analityczne. Umożliwia tworzenie reklam na Facebooku do osób, które odwiedziły moją stronę lub konkretne produkty. Informacje o użytkownikach zbiera się od momentu dodania na stronie.
 2. Chcę żebyś była świadoma/był świadomy, że informacje zbierane od Ciebie poprzez korzystanie z Piksela Facebooka są anonimowe. Niemniej jednak mogą być łączone z innymi informacjami o Tobie zebranymi w ramach platformy społecznościowej jaką jest Facebook.
 3. Na swojej stronie korzystam z tego narzędzia. Jest to umotywowane moim jako administratora prawnie uzasadnionym interesem w postaci marketingu własnych produktów lub usług.
 4. Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwera Facebooka w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Facebook Inc. zapewnia jednak odpowiedni poziom ochrony danych osobowych wymaganego przez przepisy prawa europejskiego.

Udostępnienie materiałów z serwisu YouTube oraz Vimeo:  

 1. Umieszczam na swojej stronie internetowej materiały audiowizualne pochodzące z serwisu YouTube oraz Vimeo. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC oraz Vimeo Inc.
 2. Pliki cookies generowane są automatycznie przy odtwarzaniu materiałów audiowizualnych pochodzących z wyżej wskazanych serwisów.
 3. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, nie odtwarzaj proszę materiału video.

Klauzula informacyjna dla osób odwiedzających fanpage na facebooku 

 1. Dane osobowe osób odwiedzających mój fanpage będą przetwarzane zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady z 27 kwietnia 2016 roku („RODO”).
 2. Dane te uzyskałam od Facebook Inc. oraz z Twojego publicznego profilu na platformie internetowej Facebook.
 3. Przetwarzam dane osobowe osób, które:
·    Dokonały subskrypcji fanpage poprzez kliknięcie ikony „Lubię to” lub „Obserwuj”
·    Dołączyły do grupy tematycznej dostępnej na platformie Facebook zarządzanej przez Administratora poprzez kliknięcie „Dołącz do grupy”
·    Skorzystali z opcji chat celem skontaktowania się z Administratorem
·    Opublikowali swój komentarz, pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na fanpage’u,
 1. Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
 • w celu zarządzania niniejszym fanpage’m na portalu społecznościowym Facebook oraz informowania za jego pomocą o naszej aktywności, promowaniu różnych wydarzeń, kampanii, akcji, które organizujemy oraz naszej marki, produktów oraz usług, budowaniu i utrzymaniu społeczności z nami związanej a także w celu komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisu Facebook (komentarze, chat, wiadomości) co jest naszym prawnie uzasadniony interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit f. RODO),
 • w celach statystycznych dotyczących analiz funkcjonowania, popularności, sposobu korzystania z fanpage, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 • w celu podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy z uwagi na zainteresowanie naszymi usługami (podstawa art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • w celu podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy z uwagi na zainteresowanie naszymi usługami (podstawa art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 1. Będę przetwarzać następujące kategorie danych osobowych Użytkowników:
 • podstawowe dane identyfikacyjne (imię i nazwisko) w zakresie opublikowanym przez Użytkowników na ich własnym/prywatnym profilu na portalu społecznościowym Facebook,
 • inne dane opublikowane przez Użytkowników na profilu Facebook, w tym wizerunek (zdjęcie profilowe – jeśli zostało osadzone),
 • inne dane opublikowane przez Użytkowników podczas rozmowy prowadzonej poprzez aplikację Messenger, anonimowe dane statystyczne dotyczące Użytkowników odwiedzających fanpage`a gromadzone dzięki plikom cookies, z których każdy zawiera niepowtarzalny kod Użytkownika, który można powiązać z danymi połączenia Użytkowników zarejestrowanych na Facebooku, a który zostaje pobrany i przetworzony w chwili otwarcia fanpage’a.
 1. Okres przetwarzania danych jest związany z celami i podstawami ich przetwarzania. W związku z czym:
 • dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora będą przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania tego interesu,
 • dane przetwarzane w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będą przetwarzane przez czas równy okresowi przedawnienia tych roszczeń,
 • dane osobowe gromadzone przez Facebook tj. historia wpisów, historia aktywności w aplikacji Messenger, historia aktywności poprzez aplikację Instagram podlega retencji na zasadach określonych regulaminem Facebooka;
 • dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpaga dostępne za pomocą funkcji „Facebook Insights” będą przetwarzane przez czas dostępności tych danych w serwisie Facebook;

7. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom trzecim przetwarzającym dane na zlecenie Administratora.

 1. Podmioty, o których mowa powyżej przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora a przetwarzanie danych osobowych będzie uwzględniało konieczne środki bezpieczeństwa.
 2. Przysługuje Ci prawo dostępu do danych, prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania jak również prawo do wniesienia sprzeciwu.
 3. Przysługuje Ci także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 4. Informuję Cię, że nie będziesz podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, a która wywołałaby wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób by na nie istotnie wpływała.
 5. Mając na uwadze międzynarodowy charakter przepływu danych w ramach platformy Facebook, serwis Facebook może przekazywać dane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego zgodnie z zasadami określonymi przez Facebook w polityce prywatności. Nie martw się jednak, że Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem. Facebook oświadczył, że wdrożył standardowe klauzule umowne między podmiotami przetwarzającymi, co zgodnie z oświadczeniem Facebooka oznacza, że Twoje dane są bezpieczne. Więcej na ten temat możesz przeczytać tutaj. 

Postanowienia końcowe: 

 1. Treści umieszczone na niniejszej stronie oraz w serwisach społecznościowych obsługiwanych są przejawem mojej własnej intelektualnej twórczości. W związku z tym stanowią one przedmiot moich praw autorskich.
 2. Nie wyrażam zgody na kopiowanie treści w całości lub części bez mojej wyraźnej, uprzedniej zgody.
 3. Jesteś zobowiązana/zobowiązany do korzystania z mojej strony w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

Beata Trochymiak

redaktorka naczelna i wydawczyni portalu Pracujwlogistyce.pl

Redaktorka naczelna i wydawczyni portalu Pracujwlogistyce.pl rozwojowe z ponad 30-letnim doświadczeniem w branży. 

Współorganizatorka Ogólnopolskich Targów Pracy Branży TSL i Plebiscytu Przyjazny Pracodawca TSL. 

Autorka, twórczyni i organizatorka Forum Kobiet w Logistyce oraz wyróżnienia „Kobieta roku w Logistyce”, w ramach którego tworzy społeczność menedżerek i liderek w logistyce, wspierając je poprzez różne inicjatywy i programy. 

Propagatorka idei równości płci oraz badaczka rozwoju przywództwa kobiet w logistyce; autorka raportu „Przywództwo kobiet w logistyce – gdzie jesteśmy i co dalej”. 

Wykładowczyni.

Joanna Chrobak

HR Level Up, Prezes Zarządu

Executive mentor z indywidualną globalną akredytację Coacha-Mentora EMCC na poziomie Senior Practitioner z ponad 2-letnim doświadczeniem biznesowym międzynarodowych korporacjach i pracy z korporacjami, m.in. jako dyrektor sprzedaży oraz jako generalny w firmach z branży FMCG zarządzający zespołami do 200 osób.

Od kilkunastu lat wspiera managerów w ich rozwoju osobistym oraz zawodowym, umiejętnie łącząc doświadczenie biznesowe z zakresu sprzedaży, zarzadzania firmą z kompetencjami profesjonalnego mentora; przeprowadziła ponad 900 indywidualnych sesji coachingowych/mentoringowych. 

Specjalizuje się w ocenie i rozwoju kompetencji managerskich, poszukiwaniu i rozwoju talentów swoich klientów, prowadzeniu projektów outplacementowych, nowoczesnym przywództwie czy projektowaniu struktury organizacji.

Agnieszka Maciejewska

Group VP People and Culture w Discovery Inc.

Group Vice President – People & Culture w TVN Warner Bross odpowiedzialna za wdrażanie działań People & Culture w Polsce, której celem jest wsparcie w realizacji strategicznych celów Warner Bros. Discovery na poziomie globalnym i lokalnym. 

Ponad 20-letnie doświadczenie w branży; kilkunastoletnie doświadczenie w zarządzaniu zasobami ludzkimi, doradztwie w dziedzinie HR oraz programach rozwojowych dla kadry kierowniczej; zajmowała stanowisko dyrektor personalnej w Ernst & Young Polska. 

Były partner firmy doradztwa personalnego Neumann Leadership; sprawowała funkcję prezes zarządu Hudson Global Resources w Polsce; w latach 2016-2021 pełniła funkcję prezesa zarządu Fundacji Liderek Biznesu; studia podyplomowe na Uniwersytecie Oslo.

Paweł Dudek

Ekspert w zakresie zarządzania zmianą i rozwoju biznesu

Od 2023 r. Organizational Change Manager w jednej z największych firm farmaceutycznych na świecie.

Były prezesem zarządu WARS S.A., pracownik m.in. Bird & Bird, Medicover oraz Norwich Union, doradca zarządów spółek z branży telekomunikacyjnej oraz usług profesjonalnych.

Prowadzący zajęcia dla studentów programów MBA w Akademii Leona Koźmińskiego oraz Uniwersytetu Warszawskiego; jeden z 4 w Polsce certyfikowanych instruktorów amerykańskiej metodyki zarządzania zmianami Prosci®; absolwent „Leadership Development Program” (Harvard Business School w Bostonie), „Blockchain Technologies: Business Innovation and Application” (MIT Sloan School of Management) oraz studiów podyplomowych SGH w Warszawie.

Andrzej Jacaszek

Wiceprezes ICAN Institute

Współtwórca magazynów „MIT Sloan Management Review Polska” oraz „ICAN Management Review” – tytułów, które kształtują nowe pokolenia przywódców i kadry zarządzającej; 

Od 2004 r. wykładowca i trener biznesu w ICAN Institute; w latach 2004-2005 Wiceminister Finansów RP w rządzie premiera Marka Belki; 

Specjalista ds. zarządzania strategicznego, procesów sprzedaży i marketingu, a także modeli przywództwa sprawdzających się w dynamicznym i złożonym otoczeniu rynkowym, który doświadczenie zdobywał jako top executive wielu spółek, m.in. Medicover Holding BV, Norwich Union, TUiR Warta S.A., Agros Holding S.A., B.P.S. Consultants Poland Sp. z o.o.; 

Doctor of Business Administration w Polskiej Akademii Nauk, Master of Business Administration w Carlson School of Management University of Minnesota oraz Magistra Inżyniera Nawigatora Morskiego w Wyższej Szkole Morskiej w Gdyni.

Ilona Perużyńska-Zych

Dyrektor Działu Personalnego Rossmann

Dyrektor Personalny, Coach ICC, Mentor, Facylitator i Praktyk Biznesu z ponad 15-letnim doświadczeniem w zarządzaniu zespołami i organizacji procesów na wielu poziomach organizacji.  

Specjalista rynku pracy i jego złożoność zwinnie poruszający się w obszarze budowania relacji oraz kultury organizacyjnej; pasjonatka ludzi oraz fascynatka Reverse mentoringu zainspirowana przyszłością i jej potencjałem.

Joanna Pruszyńska-Witkowska

Przedsiębiorczyni, współtwórczyni Future Collars

Absolwentka studiów w dziedzinie sztuk liberalnych na Uniwersytecie Concordia.

Współzałożycielka Future Collars – platformy cyfrowej umożliwiającej indywidualne podnoszenie kwalifikacji i przekwalifikowanie na stanowiska związane z technologią, działającej na pięciu rynkach, m.in. w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i będącej oficjalnym partnerem Amazon Web Services. 

Propagatorka zwiększenia różnorodności w technologii, zwłaszcza obecności kobiet i inicjatorka szeregu kampanii zachęcających kobiety do pracy w IT, m.in. „Women in IT Career Day”, „Woman Update” czy fundusz stypendialny „Diversity in IT”. 

Laureatka nagrody „Bizneswoman Roku” 2022 Sukcesy Pisanego Szminką i jedna ze „100 Najpotężniejszych Kobiet w Polsce” wg Forbes.

Prof. Grzegorz Mazurek

Rektor Akademii Leona Koźmińskiego

Teoretyk i praktyk nowoczesnego zarządzania biznesem, który wiedzę zdobywał m.in. na jednej z najlepszych europejskich szkół biznesu – University of Tilburg czy IESE Business School w Barcelonie;

Członek: 

 • Rady do spraw Planu dla Pracy i Rozwoju – organu doradczego Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii; 
 • Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej KRASP; EFMD Advisory Board dla regionu Europy Środkowo-Wschodniej; Zarządu Stowarzyszenia Edukacji Menedżerskiej Forum; 
 • Zespołu oceniającego projekty o zasięgu międzynarodowym w Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA); 

Prezydent International Advisory Board francuskiej uczelni biznesowej ISC Paris. 

Obecnie Rektor Akademii Leona Koźmińskiego.

Łukasz Szymula

Country Manager CEE & Poland w Tradedoubler. 

Od ponad 20 lat związany z branżą digital marketing i ecommerce.; członek rady nadzorczej Izby Gospodarki Elektronicznej.

Twórca i wdrożeniowiec kilku startupów; dyplomowany trener biznesu, certyfikowany coach; pierwszy w Polsce certyfikowany Reiss Motivation Profile PRO Business Master oraz trener FRIS Style Myślenia.

Mentor w największym Programie Mentoringowym w Polsce organizowanym przez Fundację Liderek Biznesu, w edycji 2021 opiekun merytoryczny Programu Mentoringowego, aktywny mentor w programie mentoringowym Akademii Przywództwa Liderów Oświaty.

Adwokat i propagator idei przywództwa budującego kulturę odpowiedzialności; wraz ze swoim zespołem zdobywca licznych nagród doceniających budowanie dobrego miejsca pracy m.in. Best Of Wellbeing, Global Healthy Workplace Award, Grand Prix Dream Employer, Great Place To Work, Najbardziej Pożądany Pracodawca, Employer Branding Excellence Award, People Innovation.